Ynternet of guozzefear

Ja minsken, ik sit ek wer op it Feestboek. Ik haw der in haat/leafde ferhâlding mei, dat mei dúdlik wêze. Lykwols, jo misse in soad diskusjes oars. Al tige spitich dat Elske Schotanus gjin freontsjes mei my wêze wol. Hoe soe dat no komme? Is der wat mis mei Knilles? It falt my al wat fan Elske ôf.
Oan de oare kant…, Facebook: kinne jo net better iensum yn in kleaster sitte te skriuwen, mei in guozzefear? Yn it kleaster hawwe se tsjintwurdich neffens my ek ynternet, dat…

En hjir mear oer it programma fan ankom sneon, mei dus in cameo fan jo eigen Knilles. Jo dogge dochs ek mei oan de Greidegeast?

Bamy opwaarme

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *