De Taal der Knilles

It grutste nijs is fansels dat ik wer lid bin fan it Skriuwersboun. En ik wol it oare jier ek yn it bestjoer, as ferljocht despoat. Komt hielendal ynoarder. Stim op Knilles!

Ik wie juster mei myn Muze by de Reve-betinking. By Huub Mous is dêr ek wat oer skreaun. Ik haw noch efkes in pear foto’s makke fan twa siden út de Taal der Liefde. Ik hie it dêr in pear jier lyn al oer, mar Reve hat dus oer jo eigen Cornelis van der Wal skreaun. Tsjek de foto’s !

Sil bakje ôfpriisd iten opwaarmje, mar earst op it balkon mei Bier en Boek.

Comments 4