Brekkend! Bekendmakking winner Obe Postma Priis! Knilles hat de primeur!

Op 14-09-12, tidens it Boekefeest, wurdt bekendmakke dat de Obe Postma Priis 2012 (no ja, hie fansels 2011 wêze moatten) foar oersettingen yn it Frysk takend wurdt oan Geart fan der Mear! Lokwinske Geart!

Nee, nee, ik haw gjin Inside Information krige, mar ik kin lêze en tinke. Ik wol, jim net. En ik bin astrolooch, dat ek noch…

Comments 1