9 Septimber: Optreden Knilles

Yn it ramt fan Lyts Laaksum (net te betiizjen mei Grut Lankum) sil ûnder oaren jo favorite dichter Knilles foarlêze op it UIT!Festival te Ljouwert.

Set it yn jo aginda!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *