Elske yn it skaad

No sa. Wer wat bekommen fan it Tresoar-optreden yn de Prinsetún (en de neisit) juster yn it ramt fan de UIT! Markt yn de Haadstêd L. Wy sieten op in moai plakje yn it skaad, mar al wat yn in úthoeke, dat in soad flecht op de koai wie der net.

Mar dat wie yn elts gefal better as de skriuwers fan de Afûk, wy hawwe der in hiel skoft om socht, mar se wiene net te lokalisearjen. Letter lies ik op de Twittert dat it allegear net sa goed regele wie.

No ja, sa haw ik wol it optreden fan Elske Schotanus mist, en dat giet my bot oan it hert.

Hjirûnder in stikmannich foto’s, makke troch Dinie Postma.

Cornelis van der Wal

 

Geart Tigchelaar

Carolien Hunneman

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *