Wichtich bakje

Yep, sûnt freed stiet der wer in nije digitale ensafh online. Mei fan alles wat en ek noch dit en dat. Ik wiis jo graach wer efkes op de bydrage fan Duo von Däniken. Diskear in reportaazje oer it nije Teaterselskip Tryouter.

Ja hear, it duorret sawat acht (8) minuten. Hawwe jo dêr gjin geduld foar? Dan moatte jo mar gau wat wichtigers dwaan.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/59733514″ iframe=”true” /]

Jûn ôfpriisd bakje iten

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *