50! Wy binne der wer!

No, klear! Moarn wer in regulier blochke. Tige tank foar de meiwurking!

En sjoch ek ris op dizze side, dêr’t alle ynstjoeringen foar de Filmpriisfraach te sjen binne. Ja, der is der Ien dy’t der fier boppeút stekt. Ja, yndied, dy dus.

Sil oan it itensieden, mar wat… dat is noch Geheim

Comments 1