Cornelis van der Wal

Kim Jûng Ûle net serieus nommen

Noch efkes weromkomme op de plannen fan de Provinsje. En ja, de digibeten sitte allegear op Facebook, dat ik sil dêr wer wat ynfo weihelje moatte.

It slimste fan dit alles is dat der hielendal net ris frege is wat of de skriuwers en de útjouwers fan dizze, foar de Fryske Literatuer tige skealike plannen, fine. De arrogânsje ten top! It docht bygelyks bliken dat brieven fan It Skriuwersboun hielendal net lêzen wurde. Ik sitearje Koos T., oftewol Froon A., oftewol de Kim Jûng Ûle fan de Fryske Literatuer. Froon is yn petear mei Abe de V. dy’t earst oan it wurd komt:

‘Froon, hat It Skriuwersboun ek in adfys útbrocht oan de deputearre cq. de amtlike ôfdieling dy’t ferline jier fergeat om de útrikking fan FS- en OP-prizen te regeljen?’
Antwurd fan Froon A.: ‘Yep. Mar mei ús advys (alwer in pear jier lyn) is neat dien, sterker noch, it heugde de minsken net iens.’  ‘….’

It Boun wurdt dus alhiel net serieus nommen. Mar dat soe fansels ek hiel goed oan (in part fan) it hjoeddeiske bestjoer lizze kinne.

Koartsein: it wurdt tiid foar in NIJE LIEDER FEN IT BOUN! Strang en rjochtfeardich, mar ek myld as it moat. Wa’t dat is? It oare jier binne der ferkiezings en dan stelt KNILLES him kandidaat. Dan komt alles goed. Dan sil de Fryske Literatuer bloeie as nea tefoar.

Dus.

Jûn Rösti mei hin en eartsjes


Posted

yn

troch

Reakce

2 antwurden op “Kim Jûng Ûle net serieus nommen”

 1. Knilles Avatar
  Knilles

  Goeie Geart.

  Tige tank foar dyn reaksje! Ik soe sizze: lês fannemiddei ek ris it foaropwurd fan ensafh nû 74. Om 17:00 oere stiet de nije ôflevering online. http://www.ensafh.nl

  fr gr cvdw

 2. Geart Avatar
  Geart

  No Knilles, as dat wier is, dan is dat de earste stap nei it folsleine ôfskaffen fan de Fryske literêre prizen. Dat dy sleaukerts ferline jier al ‘fergetten’ hienen dat der prizen út te rikken wienen, wie fansels al in faai teken. No is it njonkelytsen fansels ek wat komyk oan it wurden dat der mei in soad bombaarje prizen útrikt wurde foar boeken, dêr’t faak noch gjin 200 fan ferkocht binne. No sil dat yn it gefal fan DE HOBBIT justjes mear wêze, mar oer it algemien leit it lân der sa hinne. Mar wat spitich no dat de Obe-Postmapriis dan (miskien) ferdwynt. Mei in oare gearstalling fan de karkommisje hie ik him dit jier fansels al krigen foar myn oersettingen fan TESS FAN DE D’URBERVILLES en IT PARADYS FERLERN, mar as dyn ynformaasje kloppet, kin ik der dus foar de folgjende kear nei fluitsje … want dy folgjende kear komt dan grif net iens.
  Wij kinne ús miskien mar better klearmeitsje foar de ein fan de Fryske literatuer, dêr’t ik sa’n wurd om sis. Ik ha yn 1979, yn de Ljouwerter, de dea fan it Frysk foarsein yn 2079, en te sjen oan it grouwélige Frysk fan de ‘jeugd van tegenwoordig’ (as dy teminsten noch Frysk praat), leit dy ûndergong aardich op skema.
  Kom, we kinne miskien mar better yn 2030 yn in grutte feesttinte fleurich ôfskie nimme fan de Fryske literatuer, literêre prizen, en de Fryske taal – it hat moai west, mar oan alles komt in ein. Meitsje der in fleurige dea fan, dat is better as ús de eagen út de holle te skriemen.
  Sa’n 170 jier lyn hie Joast Halbertsma it oer ‘twigen út in âlde stamme’, it Frysk, mar der komt in kear dat dy âlde stamme foar altyd weisinkt yn de sompen fan de tiid. Dat is wrâlds berin, it is net oars.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.