Efterút buorkje mei Jannewietske

Deputearre De Vries hat juster yn de LC reagearre op it protest út de Fryske skriuwerswrâld fanwegen it samar, sûnder reden, ôfskaffen fan de Obe en de Fedde.

Se jout alwer gjin arguminten foar dizze ferearming fan de Fryske literauer. En, fansels, der binne ek alle oare, moaie plannen en der wurdt in hiel soad oan Tresoar oerlitten. Ik moat dêr mar wer ris sollisitearje, dan komt it grif goed.

Ien dinkje noch, leit it oan my dat ik de passaazje (sitaat frou De Vries) frijwat arrogant fyn?

,,Wy ha itselde doel
foar eagen as dy skriuwers: it stimu-
learjen fan de Fryske literatuer. Al-
linne: wy sykje nei nije wegen. Sa’t it
no giet, buorkje wy efterút.”

Ik fal dan benammen oer it wurdsje ‘dy’. Komt my denigrearjend oer… Wat tinke jo?

It is de deputearre blykber noch net bekend, ek al is it har eigen belied, dat útjouwers hast gjin Frysk boek mear útjaan kinne, fanwege it hieltyd krapper wurdende subsydzjepotsje. En dat efterút buorkjen: hoe is dat dan sa kommen? Net troch dat treflike belied fan de Provinsje wol? Eh nee, juh.

Jûn wer waarm iten.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
elmar
elmar
10 years ago

1. Dan moat in part fan it brûsjild mar brûkt wurde om de debutanten (at se der al binne!) fatsoenlik begelieding te jaan, om jonge skriuwers te stypjen.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x