Need op Freed: gjin antwurd op emails

Efkes op it plaatsje klikke

Mar de redaksje fan Need op Freed is it dêr net mei iens, dy is foar in Noardlik Lânsdiel. De lefbekken jouwe ek gjin antwurd op krityske mails. Ommers, de harker/sjogger is per definysje dom, is’t net?

Aansens bakje iten opwaarmje

Comments 1