Skriuwersboun: noch nea fan demokrasy heard…

In sitaat út it ferslach fan it Skriuwersboun:

‘ List fan ôftreden
Bennie Huisman hâldt 1 jannewaris 2013 op. Koos Tiemersma en Auck Peanstra binne net werkiesber yn april. Omdat trije ôfgeande leden wol wat folle is, sil Auck noch in jier bliuwe. Der sille nije minsken benadere wurde.’

Dat: it bestjoer benaderet sels minsken dy’t har taken oernimme moatte. Wolris fan demokratyske ferkiezings heard Skriuwersboun?

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Grutte Pier
9 years ago

In frije Fries is autoritêr, no.