Mail oan Buro de Vries

Omrop Fryslân is in Frysktalige Omrop. En dêrom besprekt de lêsklup frijwol nea in Frysktalich boek. Logika, neame se soks.
fr gr

Cornelis van der Wal

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *