Breukers oer Letterenfûns

Ah! Sjoch ris oan, einlings ris in kritysk stik oer it belied fan it Letterenfonds, earder it Fonds voor de Letteren. In artikel fan Chrétien Breukers en it stiet hjir.

In pear sitaten:  “Helaas is het toekennen van werkbeurzen in handen van commissies die willekeur paren aan kwaadaardigheid en wordt een eregeld meestal pas toegekend als de auteur met 1,5 been in het graf staat. Daarnaast is het eregeld een fooi, dat wil zeggen: is het eregeld 7500 euro per jaar groot.”

Wat ‘kwaadaardigheid’ oanbelanget haw ik myn poarsje ferline jier ek wol krigen. Ik gean der no net wer op yn. Ik haw dit blochke sensurearre. Riede mar wat der earst stie…

Tiny Mulder fûn it oars mar prachtich, dat earejild…

Klik hjir foar it jierferslach fan it Fonds voor de Letteren oer 2009. En sjoch ris op side 87 en fierder foar de wurkbeurzen. En sykje de ferskillen!

Waarmje jûn ôfpriisd bakje iten op.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *