Oan kop

Ja, leave *kuch* lêzerkes, ik gean oan kop by de poll oer de Gysbert. Mar ik kin jim fersekerje dat ik mar ien kear stimd haw. Op mysels, dat wol. Mar dat dogge Rutte, Samson, Edwin en Eeltsje ek. Tink ik alteast.

Noch altyd yn de mediakeamer dwaande. Mar der komt skot yn. As er klear is dan komt er op ‘e foto.

Faaks sille jim tinke: wêrom skriuwt Knilles net mear oer Abe de Vries? No, dat komt om’t ik net mear oer Abe de Vries skriuw, dat sa.

Jûn tink bakje iten opwaarmje. No wer oan de slach.

Comments 2