Bakje Dam

Juster it lêste diel sjoen en benammen beharke fan de Ring-syklus fan Wagner. Ja, op ‘e film, mar al mei treflike lûdsapparatuer yn de seal, en mei nijsgjirrige ynliedingen troch Rudolf Nammensma. Ik kin der gjin genôch fan krije, dy muzyk. En dêrom lit ik sels ek noch wat hearre op dit blochke. Sjoch it filmke hjirûnder. Wat de Gysbert-poll oanbelanget sjoch ik dat ik earnstich bedrige wurd troch Eppie Dam. Wat de stân oanbelanget dus. Spann0nd! Haw bakje iten opwaarme. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qRJcWQXPGq8[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *