Cornelis van der Wal

Soarte fan foarsitter

No, sjoch ris oan: de hear Abe de V. hat it bloch fuorthelle mei myn privé mails. Ik haw lykwols fansels in kopy bewarre, en dêr geane wy gewoan fierder mei oan de slach, juridysk sjoen.

Lês ek it grappich bedoelde blochke fan de, no noch, foarsitter fen it Skriuwersboun. Fansels, it stikje is yn it Hollânsk. Dizze foarsitter sjocht nammentlik del op it Frysk as skriuwtaal.

Oare wike binne der ferkiezings foar in nij bestjoer. Tiemersma komt aldergeloks net werom. It hawwe swiere, swarte jierren west foar it Boun, mei sa’n anty-Fryske foarsitter… Mar der is hope: want jo eigen Knilles is kandidaat!

Jûn soarte fan bamy opwaarmje.


Posted

yn

troch

Reakce

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.