Stim op Knilles!

It ôftredende bestjoer fan it Boun wol allinnich skoathûntsjes as opfolgers hawwe… Om foar te kommen dat ik yn it bestjoer kom hawwe se noch gau twa nije minsken frege…

Foar in kritysk lûd: kies Knilles! 

Mei tank oan Abe de Vries:

‘Sneon hâldt It Skriuwersboun syn jierlikse ledegearkomste yn Kafee Wouters yn Ljouwert, begjint 15.00 oere. Wat de bestjoersferkiezing oanbelanget, binne der fjouwer kandidaten foar trije bestjoersposten. Foarsitter Koos Tiemersma treedt ôf, lykas Sjieuwe Borger en Bennie Huisman. De hearen Anne Tjerk Popkema, Symen Schoustra, Hein Jaap Hilarides en Cornelis van der Wal binne kandidaat. De earste trije binne frege troch it bestjoer, de lêste hat himsels kandidaat steld. Oan jo de kar!’

 Hein Jaap Hilarides

 Cornelis van der Wal

 Symen Schoustra

 Anne Tjerk Popkema

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Grutte Pier
8 years ago

Yn sa’n selskip minkúkels is winne in kâld keunstje, no.