In goed miel en in noflik petear

Ja hear, it is wer safier. De safolste alvestêdetocht. En dan no in literêren ien, betocht tocht de tige orizinele en kréative geasten fen… It Skriuwersboun. Jawis, itselde Boun dat yn alle talen swijt oer de staveringskwestje.

Ruurdtsje de Haan skriuwt: ‘Om yn foarm te bliuwen bringt Tryntsje alle dagen in besite oan in Frysk dichter of skriuwer om de ynwindige minsk te fersterkjen mei in goed miel en in noflik petear. Foar eltse gasthear of –frou sil se ûnderweis in passend presintsje meitsje yn foarm fan in hyt-fan-̓e-pinne-haiku. Wilens it miel wurdt der uteraard praat oer it earder wurk en de nijste projekten fan de skriuwers.’

Ik bin net thús hear Tryntsje!

Oh ja, om dochs nochris werom te kommen op dat protestbrief yn de Ljouwerter Krante: wêrom steane der mar sa’n pear nammen ûnder eins? Wa binne allegear frege om te ûndertekenjen? My is neat frege alteast, en dat jildt foar mear skriuwers, sa wit ik. It makket alsa in frijwat meagere yndruk.

Jûn waarmje ik bamy op.

Comments 8