De Hillige List

Heden, de List fan Tsien Fryske Boeken is bekend wurden. Wat moatte wy hjir no wer fan fine?

Der sitte in pear moaie boeken by, Elmar, Hidde en Elske K. bygelyks. Mar wat moat dy âlde shit fan in Brolsma en Van Houten? En, jo fiele him al oankommen: wêrom gjin Knilles? Ik sit hjir gûlend by de leptop.

In hiel aardich plaatsje heard juster. Fan Kaney West. Yeezus. Ja, sa hjit it album dus.

Nea toch dat ik soks moai fine soe, mar dat is it al. Of moai… Rûch en tsjuster. Krekt as Knilles sels, no.

Jûn hin mei patat en slaad.

Comments 1