Jantsje, Abe en Gysbert

Nee, gjin reaksje fan de ‘hege hearen’. Ik soe sizze: lês de wize wurden fan Dinie Postma der noch mar ris op nei. Neat oan ta te foegjen. Nei hjoed hâld ik der oer op, hoopje ik. Dus.

Yn Fryslân is soks hiel gewoan. Wy spylje mekoar de bal ta, en elkenien fynt it wol bêst sa. Dat rymt!

Comments 4