Besprekken Dam bywurke

Mei Oer de wjuk (blomlêzing) en Wakkerweromsjen, fan Matty de Vries. Klik hjir foar it oersjoch.

Oare samlingen fan poëzijbesprekken yn de LC binne dy fan Wind, Meerburg en Piebenga. Myn eigen besprekken út it Friesch Dagblad haw ik hjir samle.

Dizze lêste besprekken binne ek brûkt op de Tresoarside Sirkwy.nl. Sûnder tastimming te freegjen, mar lit mar. Itselde Tresoar dat it wol aardich fynt dat sjueryleden fan de GJP dichters útskelle. De GJP wurdt troch Tresoar organisearre, dat sa.

Lykwols: jimmeroan fleurich de berch op!

Haw bakje Sinees opwaarme.

Comments 1