Eksit Moanne fan it Fryske Boek

Faaks is dit nijs al earne oars ferskynd: ik haw it net sjoen.

It komt út in tige betroubere boarne.

Mar: de Moanne fan it Fryske Boek is in mislearring wurden en komt net werom.

Dat: genietsje der noch fan salang it kin! Dit wie de lêste kear.

 

mnfb

Comments 1