Lintsje foar Bottenbley…

Ja, dy dûmny Bottenbley… Sa’n man kriget dus in lintsje… Duo von Däniken hie der in pear jier lyn al in item oer!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *