It Fryske Liet revisited

Drok dwaande mei it optreden fan Duo von Däniken op Explore the North. Dêr sit noch wol aardich wat wurk yn… Wat it wurde sil? Nee, jo krije gjin foarpriuwke…

Wat ik my wolris ôffreegje is wêrom’t der net mear harkers binne foar it Duo. It Fryske Liet bygelyks. Is dochs in machtich moai ferske? No dan.

Haw patat mei hamburger en beantsjes  iten.

It Fryske Liet

It Fryske Liet…

It Fryske liet is foar dy en foar my
It Fryske liet…loves you you you you jûchhei
It giet troch it lân
It giet troch de loft
It Fryske liet
Lealealeafde fertriet
It Fryske liet dat giet mar troch
It Fryske liet noanoanoaten genôch

Refr. Kom ik by dy dan sjong ik derby
In liet en in tút dan naai ik wer út

It Fryske liet is foar dy en foar my ensfh

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/47555360″ width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *