Hayo Florijn

No, ik haw ek efkes nei it Stedskantoar fan Liwwarden west justerjûn, yn it ramt fan de ferkiezings.

In stikmannich foto’s makke. Fan ûnder oaren de slavedriuwers Hayo Apotheker en Marco Florijn.

Mar fierders wie it tige gesellich. Twa konsumpsjebonnen krigen, wat wolle jo noch mear? Yndied, noch mear konsumpsjebonnen.

 

foto (1)

Hayo Apotheker

 

foto (2)

Marco Florijn

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *