Cornelis van der Wal

Beskieden debyl

Goemoarn bêste minsken. Op dizze grize sneintemoarn woe ik it dochs ris oer dat programma SneonS fan juster hawwe. Jo kinne dy útstjoering yn myn foarige berjocht oanklikke.

Ik sil my ynhâlde. Besykje alteast. Lit ik alderearst hjir ris in trochferwizing delsette nei in kursus Frysk praten. Jo witte tink wol wa’t ik dy kursus tahawwe wol. No, dêr komt er: KLIK. En al jo bêst in bytsje dwaan hear, want sa kin it net fansels. Nim ris in foarbyld oan dit frommeske. Lit ik foar de rest sizze dat Wieke de Haan it hiel goed die. En dat beskiedenheid in hiele goede eigenskip is, guon minsken hawwe dêr lykwols noch nea fan heard.

En de Omrop kin wol mei sarkastyske filmkes oer de Fryske literatuer komme, mar der wurdt fergetten dat de Omrop sels ien fan de grutte feroarsakers fan de delgong fan de Fryske literatuer is. De Omrop nimt har kulturele taak net langer serieus. Der wurdt hast hielendal gjin oandacht mear oan Frysktalige skriuwers bestege. Debile spultsjes en debile muzyk, dat fine de Friezen moai, miene se dêre.

No sa, ik waarmje jûn in ôfpriisd bakje iten fan de Puis op.

En jo kinne ek op dit nije bloch reagearje hear. It stiet der no noch yn it Ingelsk boppe: without comments. Dêr kinne jo op klikke. Mei de mûs. Ik moat dat allegear noch ferfryskje, mar dêr haw ik efkes gjin nocht oan.

Reakce

2 antwurden op “Beskieden debyl”

 1. admin Avatar
  admin

  Ha Daam!

  No sjoch ris oan, ik kin aanst wer lekker koese. Alles komt goed. De jeugd hat de takomst!

 2. daam Avatar

  Rêstich bliuwe, Cor. It komt allegearre goed. Mar it moat syn tiid efkes hawwe. Ik sil dy opfleurje mei in sitaat út in prachtige mail dy’t ik fan ’e wike samar yn de bus hie fan in jongere. Dat giet fansels net oer dit program mar it jout moai oan dat de Omrop net allinnich de oansluting mei it Frysk, mar ek mei de wrâld kwyt is:

  ‘Omt de omrop momenteel bar en de bar slecht is tink ik dat se dit gewoan JAT ha.’

  Wylst de jongerein oars wol wol. Oars soe ik sokke mails net krije, no?

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.