Beskieden debyl

Goemoarn bêste minsken. Op dizze grize sneintemoarn woe ik it dochs ris oer dat programma SneonS fan juster hawwe. Jo kinne dy útstjoering yn myn foarige berjocht oanklikke.

Ik sil my ynhâlde. Besykje alteast. Lit ik alderearst hjir ris in trochferwizing delsette nei in kursus Frysk praten. Jo witte tink wol wa’t ik dy kursus tahawwe wol. No, dêr komt er: KLIK. En al jo bêst in bytsje dwaan hear, want sa kin it net fansels. Nim ris in foarbyld oan dit frommeske. Lit ik foar de rest sizze dat Wieke de Haan it hiel goed die. En dat beskiedenheid in hiele goede eigenskip is, guon minsken hawwe dêr lykwols noch nea fan heard.

En de Omrop kin wol mei sarkastyske filmkes oer de Fryske literatuer komme, mar der wurdt fergetten dat de Omrop sels ien fan de grutte feroarsakers fan de delgong fan de Fryske literatuer is. De Omrop nimt har kulturele taak net langer serieus. Der wurdt hast hielendal gjin oandacht mear oan Frysktalige skriuwers bestege. Debile spultsjes en debile muzyk, dat fine de Friezen moai, miene se dêre.

No sa, ik waarmje jûn in ôfpriisd bakje iten fan de Puis op.

En jo kinne ek op dit nije bloch reagearje hear. It stiet der no noch yn it Ingelsk boppe: without comments. Dêr kinne jo op klikke. Mei de mûs. Ik moat dat allegear noch ferfryskje, mar dêr haw ik efkes gjin nocht oan.

Comments 2