Hosper en Eijer moatte út de FNP set wurde

Myn trouwe freontsjes en freondintsjes hawwe it al murken: ik haw myn Facebook en Twitter wer aktivearre. Ik bin de ynformaasje dochs nedich. Ik haw wol regaad makke wat freonen en folgers oanbelanget, der binne in soad útmitere,

By Twitter haw ik sawat alle folgers ek fuorthelle dy’t anneks mei de FNP binne. Oanlieding is fansels it berjocht dat de FNP tenei ek it Hollânsk brûke wol. In idee fan ûnder oaren Ultsje Hosper, de foarsitter. Hjirûnder it berjocht (LC):

De FNP moet in de toekomst naast de Friese taal vaker Nederlands gebruiken om de kiezers te bereiken.

Prominente partijleden plaatsen dit voor de partij gevoelige punt op de agenda. Het Heerenveense gemeenteraadslid Ate Eijer zwengelt de discussie aan. Hij krijgt steun van partijvoorzitter Ultsje Hosper.

Het Fries kan voor mensen een barrière zijn, zegt Eijer. Als FNP’ers canvassen in wijken waar het Nederlands dominant is, is het soms beter gesprekken te openen in het Nederlands in plaats van het Fries.

Ik jou hjir as reaksje op: Ultsje Hosper moat sa gau as’t kin opstappe as foarsitter fan de FNP. It is in ferrieder, in draaikont. Sawol Hosper as Eijer moatte út de partij set wurde.

 

Comments 3