Erik Betten: leaver slaef!

Hmm… net sa’n geweldich boek op it earste gesicht, ‘De Fries’, fan Erik Betten. De man hat net in soad affiniteit mei, ik neam mar wat, de Fryske literatuer. Dêr wit er ek neat fan, neffens my. Noch nea in boek fan Knilles lêzen, tinkt my.

Folle slimmer noch is lykwols it betiteljen fan de ‘bomme-aksje’ om Fryslân 500 hinne, fan Pier B. en myn persoan, as in ‘djiptepunt’. Betten mei alsa wol in krûper foar de autoriteiten neamd wurde.  Leaver slaef dus!

bakte rjappels mei slaad en flesk.

 

image

Comments 4