It Duo yn Asteriks

No, dat gie treflik justerjûn, it optreden fan Duo von Däniken op Poadium Asteriks! Hjirûnder in stikmannich foto’s fan Dinie Postma. Dy mei de mûtse is Anne Feddema, dy mei de pet is Knilles. Dus.

Meikoarten stiet ‘Nordic Walkmen’ op YouTube. Jim binne noch net fan ús of…

 

IMG00432-20140110-2101 IMG00433-20140110-2105 IMG00434-20140110-2107 IMG00436-20140110-2118

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *