Hillich orgasme

No, it is my wat. De *kuch* grutte skriuwer Dan Brown wurdt ynhelle as wie it in hillige. En och ja, it is wer safier: ien komplimintsje oer it Frysk en sels Gysbert Japikswinners krije in spontaan orgasme.

Sil dochs wat mei minderweardichheidsgefoelens te krijen hawwe.

Mar wie it jo ek al opfallen? Dat de Ljouwerter krante hieltyd mear nijs út Grinslân de siden binnensmokkelet? Nee, noch net sasear út Drinte, mar dêr bart fansels ek neat.

Haw swarma iten, mei krieltsjes en slaad.

Comments 1