Weromfytsende parody

Fannemidei koft by de weromfytswinkel. Kringloop dus. Foar 0,25 €. In klassiker fan Douwe Tamminga, ûnder de skûlnamme Tamme Tysker.

Dit bringt my ta de wichtige fraach: wêr is de parody bleaun yn de Fryske, mar my tinkt ek ynternasjonale dichtkeunst? Faaks kinne tûke lêzerkes my op resinte foarbylden wize?

Ja, yn Fryslân binne der dichters, waans wurk ien grutte parody liket, mar se bedoele it bloedserieus…

Wer bamy. Lekkel.

Doc - 24 Jan 2014 23-40

 

Doc - 24 Jan 2014 23-38

 

Comments 4