Kursus âlde meuk

In deimannich lyn krige ik de ‘Boekelist Afûk 2010 – 2011 e.f.’ yn hannen. Dat is de list fan boeken dêr’t kursisten foar it B-eksamen út kieze kinne.

Punt 1: der stiet gjin boek fan Knilles by. In grut skandaal fansels. Nee, sûnder gekheid: it is in diskutabele list, fol mei ‘âlde meuk’, sa’t in Gysbert-winner my mailde. Romte foar eksperiminteel, lit stean kontroversjeel wurk is der net, mar der komme al KFFB boeken oan bod.

De snoadens fan de kursisten wurdt alsa net al te heech ynskatten.

Kin dit ek oars Afûk?

Haw hinnepoatsjes, slaad en bakte rjappels iten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *