Tresoar en NHL: boycott Kening Kees

No, dat liket mar moai, 32 Fryske boeken op Lezen voor de Lijst. De fraach is fansels: hokker boeken hawwe de hearen/dames útsocht? Kening Kees stiet der fansels net by, dat is in anty-autoritêr boek, en dat kinne wy de skoalberntsjes net oandwaan.

Bin alsa tige benijd nei de list fan titels. Hawwe Baas Teake en syn trawanten bygelyks ek in Josse de Haan útkeazen? It sil’t wol net, want Teake is in wraaksuchtige Teake. Kritikasters wurde lang om let ôfstraft.

Of stiet Josse der al by? Kom der mar yn Josse!

Jûn makaroany opwaarmje.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
josse de haan
josse de haan
7 years ago

Bêste Cor, ik ken dy list net, mar sûnt 1993 (neidat TO begûn) haw ik nea wer in utnoeging hân fan FLMD/Tresoar. Myn lêste optreden wie yn Minnertsgea yn de biblioteek mei ‘100 jier keatsen Hjerbeam’ (okt ’93). 21 jier lyn… De wraak fan de griffo’s kin yndied grut wêze, foaral neidat ik yn myn blêd ‘iP2R90′(’93, yn ‘Fyts mei wynflessen'(’95) en as lêste yn ‘Piksjitten op Snyp’ soksoarte harsels opblaasde metafoaryske kikkerts in rol yn myn wurk jûn haw. Foar ivich fêstlein yn de literatuer, sa’t Hermans wat professoaren ut Grins ferivige hat. Fierder haw ik de yndruk dat… Read more »

Grutte Pier
7 years ago

Josse is it sat, no.