Under de âldste beam fan Ljouwert!

Ja, wy wenje op in daaldersk en histoarysk plakje…

10369733_893477787344581_6889606626354155754_n

Foto: Dinie Postma

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *