De Stien fan fan Jacobus & Man en Mem fan Elske

No sa. Fannemoarn twa literêr-kulturele evenmeninten meimakke.
Earst de ûntbleating fan de Stien fan Jacobus. ‘Tongermolke yn blik’ hjit it fers, en, yndied, it tongere ek werklik in bytsje, yn ‘e fierte. In stikmannich foto’s makke. Jo fine de stien op ‘e hoeke fan ‘e Wirdumerdyk.

foto (67)

Tongermolke yn blik

foto (65)

Geart de Vries, Jacobus Smink en boargemaster Ferd Crone

foto (61)

In moai optreden fan trommelfrommeskes ‘Femme Fatal’

foto (62)

Pommeranten en in dichter

foto (63)

Jacobus syn fers is daliks al ferbean

Dêrnei hiene wy de presintaasje fan Elkse Kampen hat nije bondel Man en Mem yn Tresoar. Mar doe wie de batterij leech. Fan de aaifoan alteast. Dus. Se hiene ek wyn, mar it wie my wat te betiid. It is in moai boekje wurden!

manenmam

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *