D.A. Tammingapriis

No, sjoch ris oan. Jo razende reporter hat alwer in ferslach makke. Jo fine it op ensafh. Klikke mar!

Wy hawwe pasta mei saus en raspe tsiis iten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *