De fine fleur fan de Fryske Literateur

Ik hie noch wat foto’s oer fan myn reportaazje fan ôfrûne snein. It soe skande wêze om dy net efkes sjen te litten. Ik jou mar gjin kommentaar by de plaatsjes. Better fan net.

Klik op de foto’s foar in grutter byld.

Wy hawwe nasy iten.

foto (79)

Piter Yedema en Pier Boorsma

 

foto (80)

Elske Schotanus

 

foto (81)

Sietse de Vries

 

foto (82)

André Looijenga

foto (84)

Op ‘e rêch sjoen: Daam de Vries, yn petear mei Eeltsje Hettinga

foto (86)

Teake Oppewal

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *