Nuvere subsydzje

Ik seach niiskrekt in stikje fan Sjieuwe Borger op Facebook. Ik nim it efkes oer, sil er grif net slim fine. It giet oer subsydzjes foar Fryske skriuwers. Net dat ik it allegear begryp, mar Borger grif al, dy is ommers jurist.

sjieuwe

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *