Tresoar docht saken mei dubieus figuer

Hoe Sadat? No, sjoch de ûndersteande skens út de Volkskrant fan hjoed mar. En dy gearwurking hat te meitsjen mei HotSum:

HotSum is de naam van een nieuwe uitgeverij, die zich gaat specialiseren in Friese poëzie en essayistiek. Oprichters van HotSum zijn Ytsje Hoekstra, Gerben de Vries, Jetske Bilker en Abe de Vries. HotSum gaat samenwerken met uitgeverij De Contrabas in Utrecht, waarmee het een tweetalige Fries-Nederlandse poëziereeks wil opzetten van maximaal twee bundels per jaar. Daarnaast wil HotSum samen met Tresoar en De Contrabas een serie essaybundels uitgeven. 

In berjocht út 2012. Ik bin och sa bliid dat ik der doe net yntrape bin. Ommers, ik soe dêr ek in bondel útjaan.

 

De plaatsjes efkes oanklikke foar in better byld.

16092_10203451963038014_64889097721789611_n 10635807_10203451966958112_3292809451169369043_n

 

Comments 3