Nije Fryske boeken HotSum/de Contrabas noch altyd net te bestellen

Jawis, yndied al by de Afûk. Dêr ha se tink in steapeltsje krigen. Mar fierder… Nada! Hoe soe dat komme? Lês noch mar ris yn it Rapport oer de Contrabas…

Tige spitich dat it safier kommen is…tei3

tei2

meuk3

Screenshot-12

meuk2

Screenshot-11

teiaggie

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *