Bearput Contrabas, it ferfolch

Ja, sucht… It is noch folle slimmer as tocht, en der komt noch mear… Klik hjir mar efkes foar in nije ôflevering fan de bearput Contrabas.

Wat seine Abe de Vries en Teake Oppewal oer harren gearwurking mei de Contrabas en de warskôgingen dy’t Bart Droog en ik útgean litten hawwe?

 

Abe: ‘haat- en roddelkampanje fan in dwaas út Grins. Cornelis van der Wal, it skoathûntsje fan Bart Droog.’

Teake; ‘Dêrom binne wy fan it sirkwy sympoasium der tige wiis mei dat útjouwerij HotSum it op him nommen hat efternei de útjefte fan de essees te fersoargjen, yn ‘e mande mei Contrabas.’  En: ‘Er is niets aan de hand’

Se sille noch fan de bok dreame. Sa’t ik al sei, der is noch mear op komst. Wy moatte wat dat oanbelanget noch efkes swije.

Waarm iten jûn, ik moat noch wat betinke.

Comments 1