Boek fan de Bamy

It is my wat mei dy Fryske ‘literêre’ siden. Fers2 is fansels net om oan te sjen en ynhâldlik sil it folskreaun wurde troch de twa redaksjeleden, sa foarsis ik. Faaks brûkt Abe aanst ien as mear pseudonimen, om ferskaat te suggerearjen. It hat ek in hiel skoft duorre foardat de link nei harren Facebookside wurke, der steane ek links net Google+ en Twitter by. Ja, dy wurkje no ek. Der is juster ek in fers oer it freeslike barren yn Parys pleatst, mar dêr kinne jo net iens nei linke…

Koartsein: sa amateuristysk as mar kin. En, fansels, Abe wegeret syn flater wat de Goldberg Variationen oanbelanget te ferbetterjen. Wylst ik allinnich mar helpe wol, it is ek noait goed.

Amateuristysk, dat moat ik spitigernôch ek fan de side fan Boek fan de Moanne sizze. Grutte kâns dat jo dit te sjen krije:

Selection_021

‘Probearje’? Moat dat net ‘besykje’ wêze? Moat ‘noch ris’ net as ien wurd skreaun wurde? En hoe faak bart it net dat de side offline is… De amateur dy’t de side beheart soe ferfongen wurde moatte. Boek fan de Moanne soe in úthingboerd foar de Fryske literatuer wêze moatte. It liket sa nearne nei.

Jûn wer waarm iten. Grutte kâns dat it bamy wurdt.

Comments 10