Flauwe nasy

In nij weblog, altyd moai, no. Nee dus. ‘De AyO-tún: inkijkjes in het leven van Akademy-promovendi.’ Dochs tige spitich dat dizze promovendi gjin Frysk skriuwe kinne of wolle. Dat sille de ‘gelearden’ grif in taaltsje fine om op del te sjen, se hawwe de selde mentaliteit as de redakteur fan de Ljouwerter Krante Philipus van der Meulen, dy’t Frysk prate yn it iepenbier mar ûnfatsoenlik fynt.

Ferdinand de Jong hat hjir in goed stik oer skreaun, al kin ik persoanlik hieltyd minder oer dat flauwe ‘Bokwerters’ dat er yn it begjin brûkt.

Sa’n Van der Meulen soene jo yndied it lân úttraapje.

Wy hawwe nasy iten.

Comments 3