Anna Tilroe mut fut!

Anna Tilroe docht wat artistyks by de Kulturele Haadstêd 2018. Eat mei fonteinen. Anna Tilroe hat wat op Fryske keunstners tsjin, dy hawwe neffens har in tige beheind artistyk ynsicht, se kinne allinnich mar mar Fryske eagen sjen. Dat, se komme net oan bod wat de KH18 oanbelanget.

Anna Tilroe moat mar gau wer nei Hollân ta, liket my.

LC 20-02-15:

11001742_1019561314735842_2035940613861811012_n

Foto: Jaqueline Brauwers

 

Comments 6