Fers2 stoppet! + Updeet

Ut betroubere boarne haw ik it berjocht binnenkrige dat Fers2 der mei ophâldt. No, it is ek net sa’n grut ferlies foar de Fryske Literatuer.

Marzjinaal gepiel, sûnder eigen gesicht. En dy layout! Ferskriklik.

Selection_039

Tabé!

UPDEET: Grapke!

Comments 1