Gerard Rêve…

Ofrûne nacht dreamde ik dat ik by Gerard Reve op besite wie. Yn syn boekekast stiene aardich wat Fryske boeken, dat seach ik oan de pompebledsjes op de rêch fan de boeken. It wie net yn Greonterp, mar yn ien as oar rychjeshûs. Hy wie tige freonlik, mar sei net in soad.

Mear wit ik net!

Comments 2