Jongfryske bamy

Jawis, jo eigen Knilles leveret ek in bydrage oan de betinking fan it feit dat it 100 jier lyn is dat de Jongfryske Mienskip oprjochte waard. Sterker noch: ik bin sels al in moai skoft lid fan dizze beweging. It ledeblêd Lyts Frisia hjit sûnt koart Nij Frisia. It sjocht der wat better út as earder.

No is der letter dizze moanne in sympoasium nei oanlieding fan dit jubileum. Spitich dat in sekere Abe de V. ien fan de sprekkers is… mar ik moat der dochs mar hinne.

En dy bydrage? Dy kinne jo lêze yn nû. 2 fan de papieren ensafh, nei it fuortfallen fan de Moanne en fers2 no wer it iennige Frysk literêre tydskrift.

Wy hawwe bamy opwaarme.

Comments 1