Post-gehak

Och ja, dochs efkes trochgean op dat ‘Mienisme‘. Efkes koart, dan wol ik der ek gjin wurd mear oan smoarch meitsje.

Meindert Reitsma mient dat der yn de Fryske literatuer soks west hat, of noch is, as post-modernisme. No, Meindert, fierwei de measte Fryske skriuwers hawwe dêr noch nea fan heard, lit stean dat se sa’n streaming oanhingje.

Jo ôfsette tsjin in streaming dy net bestiet, liket my net al te snoad.

In bytsje Frysk skriuwer docht mar wat, en sa heart it ek.

Wy hawwe gehak mei griente en rys iten.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Grutte Pier
7 years ago

Jawis, mar dit is net hielendal wier. Josse de Haan hat postmodernistyske romans skreaun. Syn wurk dat nei 1995 is ûnstien – ynklusyf syn opus magnum Piksjitten op’e snyp (1999) – is yn folle opsichten earder postmodernistysk dan modernistysk. Benammen ELJA, de skepping fan Gummykut – in film (2006) is in 100 % postmodernistyske roman.

Grutte Pier
7 years ago

Ek Grutte Pier hat skreaun oer it postmodernisme yn Fryslân.
Nota bene yn Farsk! Sjoch hjirre:

http://www.farsk.nl/krityk/2006/74mousfriescalvinisme.htm

Knilles, Knilles…. jo binne net goed wiis, no.

josse de haan
josse de haan
7 years ago

Goenacht Knillis,
Yn HJIR jiergong 23, novimber 1994, haw ik in essee skreaun oer:
‘Postmodernisme en de twa offisjele literêre tydskriften yn Fryslân’. Dit ta gelegenheid fan in priisfraach fan it Skriuwersboun yfm har 25-jierrich jubileum.

It is in frij iroanysk, mar ek boartlik stik wurden, benammen gekoanstekkerich.
Reitsma wie noch net bernne as ik it goed haw. Hy hâldt him (dus) dwaande mei âlderwetske rommel…
Doei, Josse

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x