Unlêsbere patat

No juh, dêr wie ik al wer. Efkes oer Fers2. In koarte analyse: it binne hieltyd deselde trije, fjouwer skriuwers dy’t bydragen leverje en de styl fan Friduwih Riemersma is ûnlêsber. Dat sa.

Wy sille no aanst nei de presintaasje fan Sjieuwe Borger syn nije roman. Faaks moarn wat foto’s.

Doei!

Jûn ite wy patat.

Comments 1