Fryske vogala!

Moai no, dy ûntdekking fan tige âlde Fryske teksten! As it my net mist, dan binne dizze teksten âlder as it ferneamde ‘Hollânske’ Hebban olla vogala, dat de Hollanners kinne har tenei better de bek hâlde oer it Frysk.

Der hawwe nei alle gedachten noch folle mear âldfryske teksten west, mar de protestanten fûnen it letter in goed idee en stek sawat alle kleasters yn ‘e brân. ISIS avant la lettre.  Barbaren wiene en binne it!

Pasta mei in soad slaad iten.

Comments 1